Menu
Feedback

Verkorte training Voogdij

De Verkorte training Voogdij rust een jeugdbeschermer toe in het uitvoeren van een voogdijmaatregel. Door het doorlopen van de verkorte training kent de jeugdbeschermer het gehele proces van start tot en met afsluiten van een voogdijzaak.

Belangrijke (methodische) principes zijn:

 • Werken op de domeinen opvoeding, ontwikkeling, hulpverlening, veiligheid en toezicht, gezag, financiën
 • Houden van een perspectiefbijeenkomst rondom de start van de maatregel
 • Anticiperen – met behulp van een checklist – op de meerderjarigheid van de voogdij-jeugdige
 • Nagaan van mogelijkheden tot gezagsoverdracht aan pleegouders of (andere) burgers
 • Oog hebben voor de verschillende triades kind-pleegouders-ouders
 • Een sterk accent op veiligheid van de jeugdige, zowel thuis als in het pleeggezin of de residentiële voorziening
 • In alles geldt: een nauwe afstemming en samenwerking met ketenpartners, met name de voorziening voor pleegzorg

Accreditatiepunten

18.00
De didactische focus van de Verkorte training Voogdij ligt op leren in de praktijk. We werken in de training met eigen casussen. Beginnende werkers die nog niet of nauwelijks casussen hebben lopen met een meer ervaren collega mee en werken met deze casussen in de training.

De deelnemers kennen na het doorlopen van de module voogdij:
 • de werkwijze en procedures behorende bij de voogdijmaatregel.
 • de samenwerkingspartners in de voogdijketen.
 • de begrippen contactpersoon en burgervoogd en weten hoe zij hiermee kunnen werken.
 • de verschillende triades en weten hiermee om te gaan.
De deelnemers kunnen na het doorlopen van de verkorte training voogdij:
 • de kern van de Voogdijmethode vertalen naar hun eigen casuïstiek en in het ordeningsschema van de viervensters plaatsen.
 • werken volgens de zes domeinen.
 • een perspectief bijeenkomst organiseren.
 • de veiligheid wegen en beoordelen en hierover communiceren met ketenpartners.
 • anticiperen op het 18de levensjaar.
 • werken aan voogdijoverdracht naar pleegouders of burgervoogd.
De training bestaat uit de volgende onderdelen: een voorbereidingsopdracht en een opleidingsdag.

De totale studiebelasting is 18 uur.
In company prijs op aanvraag.

Bij voldoende animo kan de verkorte training voogdij als open inschrijving worden aangeboden.

Saskia Heeren

Saskia Heeren is sinds 2009 werkzaam bij VanMontfoort als senior adviseur en trainer. In de periode daarvoor heeft ze ruim 13 jaar bij Bureau Jeugdzorg verschillende functies bekleed binnen de sector Jeugdbescherming, waarvan 9 jaar een staf- en lijnfunctie. Zij heeft diverse methodiektrainingen en coachingstrajecten verzorgd voor uitvoerders, gedragswetenschappers en managers ...[ ]

docent-informatie
Startdatum
Er is nog een geen startdatum gepland. Je kunt je wel alvast opgeven als geinteresseerde. Dan krijg je een seintje als wij de training in plannen. Geheel vrijblijvend natuurlijk.

Ik ben geïnteresseerd