Menu
Feedback

Docenten

Dit zijn onze docenten:

Anneke Boeser

Ik heb jarenlang in de jeugdbescherming en de gezondheidszorg gewerkt en weet daarom uit ervaring hoe huiselijk geweld en kindermishandeling je als professional kunnen raken. Ik heb ervaren hoe lastig het is om een gezin in de problemen vrij van oordelen tegemoet te treden en hoe belangrijk het is om mensen het vertrouwen te geven. Alleen dan durven zij zich aan jou laten zien zoals ze echt zijn en zijn ze bereid om hulp te accepteren.
Ik vind het erg stimulerend om mijn kennis en ervaring aan professionals over te dragen, of het nu een jeugdzorgwerker is, een leerkracht of een medewerker van een wijkteam.
Ik kan hen faciliteren om te zoeken naar maatwerkoplossingen voor de problemen die zich manifesteren in mishandeling en verwaarlozing in gezinnen. Mishandeling en verwaarlozing zijn naar mijn overtuiging eerder signalen van onmacht dan van macht en onwil. Het is mijn uitdaging als docent om de professionals mee te nemen in deze gedachtegang, zodat zij de achterliggende oorzaken gaan zien. Om vervolgens op basis van partnerschap met alle betrokkenen geweld, mishandeling en verwaarlozing professioneel aan te pakken. Het is voor mij als docent telkens weer de uitdaging om een verbinding met de cursisten aan te gaan, zodat we ons aan elkaar durven te laten zien. Alleen dan kunnen we samen bijdragen aan het stoppen van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Antoinette Brussen

Ik wil graag bijdragen aan de ontwikkeling van professionals in de jeugdzorg. Ik ben ervan overtuigd dat een investering in leren alleen dan meerwaarde heeft als de gedragsverandering wordt geborgd op groeps- en organisatieniveau. Alleen versterking van de samenhang tussen professional, groep en organisatie leidt in mijn visie tot daadwerkelijke transformatie. Vandaar dat ik vooral alert ben op versterking van de samenhang tussen de professional enerzijds en de groep of organisatie anderzijds.
Ik heb andragologie gestudeerd en heb als hulpverlener bij de crisisopvang voor jongeren in Den Haag gewerkt. Verder heb ik netwerken voor jeugdhulpverlening opgezet en heb een brede ervaring als programmabegeleider ambulant jongerenwerk.
Mensen die ik train of coach bied ik veiligheid om fouten te maken en daarvan te leren. Ik ben daarbij transparant en energiek. Mijn bijdrage heeft vooral de vorm van coaching, intervisie, methodische leerbijeenkomsten, onderwijs leergesprekken en allerhande creatieve spelvormen. Ik ben vooral goed in het bespreekbaar maken van de interactiepatronen binnen groepen en in het inschatten en inspelen op wat een individuele professional nodig heeft.

Marike Lenglet

Tijdens mijn werk als familierechtadvocaat heb ik veel kinderen en ouders bijgestaan die te maken kregen met een kinderbeschermingsmaatregel. Zo heb ik kennis gemaakt met het werk in het jeugddomein en ontdekt dat daar mijn grootste interesse ligt. Ik vind het heel fijn om de kennis en ervaring die ik als jurist en advocaat heb opgedaan, over te dragen aan jeugdzorgprofessionals. Met de trainingen die ik geef, wil ik graag bijdragen aan het goede werk dat jeugdzorgprofessionals iedere dag doen. Aan het werk van een jeugdzorgprofessional zitten ook juridische aspecten, zoals vraagstukken rondom privacy en informatie delen en ouderschap en gezag. Door in mijn trainingen te laten zien dat de wet- en regelgeving in veel gevallen juist helpend en verduidelijkend kan zijn in plaats van lastig en ondoorgrondelijk, hoop ik jeugdzorgprofessionals handvatten te geven voor hun dagelijkse werkzaamheden.

Tanny de Koeijer

Het geeft mij veel voldoening om bij te dragen aan de ontwikkeling van mensen die zichzelf beter willen leren kennen. Het beste resultaat van mijn trainingen en coaching is dat mensen zeggen dat ze met wat ze in huis hebben, in hun werk effectiever en zelfverzekerder opereren.
Ik word blij als klanten zeggen dat ze zich beter kunnen neerleggen bij zaken die ze niet kunnen veranderen. Ik vind dat belangrijk voor professionals in zorg, onderwijs, welzijn en kinderopvang. Sommige werksituaties gaan je niet in de koude kleren zitten. Het is nodig om een weg te vinden hoe je daar mee omgaat. Het kernwoord in mijn trainingen is bewustwording. Van je sterke punten en van je ontwikkelpunten. Je werkt in mijn trainingen ook aan het verkrijgen van extra tools en vaardigheden, maar spiegelen en verdiepen staan voorop. Niet altijd fijn om jezelf te zien, wel leerzaam. Ik denk graag met je mee en je kunt een beroep doen op mijn expertise in het werken met groepen, jongeren met een LVB en gesprekken voeren met ouders en professionals in het sociale domein. Anderen kenschetsen mij als: open, betrokken, zorgvuldig, diepere laag raken, scherp nadenkend, complimenterend, invoelend.

Elise Sondorp

Tijdens mijn studie rechten en criminologie merkte ik dat het mij veel voldoening geeft om mensen te helpen die in de problemen zitten. En dan vooral jongeren en hun ouders. Het motiveerde mij enorm als zij hun problemen wisten op te lossen en weer met vertrouwen naar de toekomst leerden te kijken.
Ik heb daarom besloten om advocaat te worden. Ik heb dat drie jaar gedaan, waarbij ik mij voornamelijk bezighield met echtscheidingen, omgangsregelingen en (jeugd)strafzaken.
Nu ik bij VanMontfoort werk valt het mij op dat jeugdzorgprofessionals worstelen met de wet- en regelgeving.
Mijn ervaring als advocaat in de praktijk komt in mijn rol als trainer dan goed van pas. Bij de start van een cursus geven ze vaak aan juridische aspecten droog en saai te vinden. Ik vind het mooi als ze gaandeweg inzien dat de wet- en regelgeving juist behulpzaam kan zijn in hun dagelijkse praktijk.

Marijke van Vugt

Ik krijg inspiratie als professionals in zorg, welzijn of onderwijs kracht in zichzelf vinden of hervinden om steviger in hun uitdagende werk te staan. Ik word blij van hun overtuiging en werkplezier want alleen dan kunnen ze de resultaten boeken die ze zo graag willen, voor de doelgroep, voor hun organisatie én voor zichzelf. Daarom ben ik ook trainer/coach geworden.
Ik kan tijdens trainingen en coaching dicht op de huid van de professional zitten omdat ik de beroepspraktijk uit ervaring ken. Ik ben GZ-psycholoog, ben jarenlang gezinswerker geweest en heb de afgelopen 20 jaar bijgedragen aan de ontwikkeling en uitvoering van diverse methoden voor crisis- en ambulante hulp aan jeugdigen en hun gezinnen. Verder heb ik een brede ervaring als trainer en coach in de reflectieve praktijk voor zowel de uitvoerende professionals als hun leidinggevenden.
Ik heb een waarderende en optimistische houding, die mensen motiveert om kritisch naar hun huidige werkpraktijk en hun rol te kijken. Vervolgens faciliteer ik mensen om te gaan ontdekken wat praktische en haalbare oplossingen zijn. Ik geef een veilige omgeving waarin zij nieuw gedrag kunnen uitproberen.

Sijko Wierenga

Wat is er mooier dan dat mensen zich niet een speelbal voelen van anderen, maar zelf regie ervaren op hun leven en ontwikkeling! Mensen die zichzelf blijven door zich aan te passen aan een steeds veranderende wereld.
Naar mijn overtuiging kun je veranderingen in je leven aan als je kritisch naar jezelf en je functioneren kijkt. Het helpt natuurlijk ook als je goed om je heen kijkt, zodat je snel merkt dat je iets te leren hebt.
Ik verzorg trainingen die te maken hebben met nadenken over je werk. Het kan gaan om methodisch handelen, maar ook om persoonlijk leiderschap. Je leert jezelf vragen te stellen: Hoe beoordeel ik mijn eigen functioneren? Hoe verbind ik mij aan mijn collega’s en cliënten? Hoe ben ik tot een besluit gekomen? Wat maakt dat ik mijn werk nu juist op deze manier doe? Hoe leer ik eigenlijk?  Veel succes met jouw persoonlijke groei!

Krista te Mebel

Krista te Mebel heeft Pedagogische Wetenschappen gestudeerd aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Ze heeft de afstudeerrichtingen Lichamelijke Handicaps en Leerproblemen afgerond.
Krista heeft vier jaar gewerkt als orthopedagoog, binnen de kinderrevalidatie, het speciaal(basis)onderwijs en het regulier onderwijs. In de avonduren heeft ze Rechten erbij gestudeerd, met als afstudeerrichting Strafrecht.
Krista heeft zich in de praktijk gericht op het rechtsgebied onderwijsrecht. Ze is drie jaar docent geweest op een schoolleidersopleiding en ze was verbonden aan de adviestak voor onderwijs.
Ook heeft Krista gewerkt als juridisch adviseur voor een groot schoolbestuur voor primair onderwijs.
Krista is sinds 2017 in dienst bij VanMontfoort. Voor ons kantoor houdt ze zich onder andere bezig met het verbeteren van de samenwerking tussen onderwijs en jeugdzorg. Daarnaast werkt ze als adviseur aan diverse onderwijs-juridische vraagstukken en geeft ze trainingen.

Wendy Tazelaar

Ruim 25 jaar ben ik als professional betrokken bij gezinnen en kinderen. Ik ben begonnen in de residentiële jeugdzorg. Vervolgens heb ik diverse functies vervuld in de jeugdbescherming. In 2010 ben ik afgestudeerd als Master Jeugdzorg en ben kort daarna gestart als trainer en adviseur. Mijn expertise ligt op de gebieden huiselijk geweld en kindermishandeling, (seksueel) grensoverschrijdend gedrag en complexe scheidingen. Gedurende mijn werkzaamheden in de praktijk en als trainer heb ik gemerkt hoe lastig het voor professionals is om te handelen wanneer zij geconfronteerd worden met signalen die zouden kunnen wijzen op mishandeling. Als trainer ben ik pas tevreden als ik mensen zie groeien in hun deskundigheid, als ik ze nieuwe inzichten zie ontdekken en als ze daar vervolgens mee aan de slag gaan. Dat is één van mijn doelen. Mensen hun eigen kwaliteiten leren ontdekken én leren inzetten in de praktijk. Ik heb een praktische en creatieve werkwijze waardoor leren en plezier samengaan.

Saskia Heeren

Saskia Heeren is sinds 2009 werkzaam bij VanMontfoort als senior adviseur en trainer. In de periode daarvoor heeft ze ruim 13 jaar bij Bureau Jeugdzorg verschillende functies bekleed binnen de sector Jeugdbescherming, waarvan 9 jaar een staf- en lijnfunctie. Zij heeft diverse methodiektrainingen en coachingstrajecten verzorgd voor uitvoerders, gedragswetenschappers en managers van instellingen voor jeugdzorg (Stek, Stichting Jeugdformaat) en van instellingen voor jeugdbescherming (o.a. Samen Veilig Flevoland, Jeugdbescherming Overijssel, Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond, Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming en het Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering).
Momenteel geeft zij aan verschillende instellingen, ook uit het lokale veld, de training Samenwerken aan Veiligheid. Dit is een geïntegreerde aanpak geïnspireerd op het Oplossingsgericht werken, de Deltamethode en de principes van de Eigen Kracht Conferentie. Zij biedt ook ondersteuning aan om deze nieuwe werkwijze verder te ontwikkelen en te borgen in teams. Zij laat teams kennismaken met Methodische Leerbijeenkomsten en zij leidt gespreksleiders op om deze bijeenkomsten zelfstandig te kunnen leiden.Tot slot geeft zij jaarlijks, op uitnodiging van de Universiteit van Amsterdam, een gastcollege over de nieuwe jeugdbescherming voor studenten van de masteropleiding Forensische orthopedagogiek.